zpět na úvodní stránku

Instruktážní kurzy

Na jednotlivé instruktážní kurzy (IC) se můžete přihlásit v registračním formuláři (nejsou součástí registračního poplatku na ORL 2023). Vzhledem k jejich omezené kapacitě, doporučujeme registraci neodkládat.

Anotace k jednotlivým instruktážním kurzům zobrazíte kliknutím na jejich název.

středa 31. 5. 2023

13.00–13.45

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

V návaznosti na vzestup incidence refluxní choroby jícnu stoupá i incidence mimojícnových projevů refluxní choroby jícnu (EERCH). Mimojícnové projevy refluxní choroby jícnu jsou častým etiologickým faktorem či spolufaktorem řady symptomů a onemocnění v ORL oblasti. Jedná se o nadměrnou produkci hlenu v horních cestách dýchacích, chronický kašel (souvislost s RCHJ je odhadován na 20 %), chrapot, dysfonie (porucha kmitání blanité části sliznice hlasivek), kontaktní granulom (porucha chrupavčité části hlasivek), bolesti v krku, pocit cizího tělesa v krku (globus), tzv. zadní rýma (postnasal drip). Předpokládá se rovněž, že i na sliznice vzdálenějších oblastí má vliv aerosolový reflux (recidivy rinosonusitidy a chronická sekretorická otitida).

Proto je důležitá diagnostika mimojícnových projevů refluxní choroby jícnu prováděná otorinolaryngology.

Instruktážní kurz si klade za cíl přinést přehled možností diagnostiky EERCH v ordinaci ORL (Pep test, 24 hodinová monitorace orofaryngeálního pH, 24 hodinová dvoukanálová jícnová impedance), jejich praktické ukázky a srovnání těchto metod v diagnostice ORL onemocnění.
 

Balatková Z. (FN Motol Praha), Schalek P. (FNKV Praha), Kruntorád V. (FN Brno), Pavel R. (FN Motol Praha)

Pediatrická populace má svá specifika daná nejen odlišnými anatomickými poměry v oblasti nosu a VDN, ale i specifickým spektrem onemocnění. Součásti kurzu bude představení klinických jednotek specifických pro dětský věk a seznámení se způsobem jejich managementu. Pozornost bude věnována především vrozeným vývojovým vadám, rinosinusitidám a doporučeným postupům při řešení jejich komplikací, léčebné strategii u cystické fibrózy a v neposlední řadě managementu epistaxe.
 

Kalfeřt D., Dostálová L. (FN Motol Praha), Kuchař M. (FN Bulovka Praha)

Instruktážní kurz bude zaměřen na základní diagnostické postupy u benigních a maligních nádorů velkých slinných žláz včetně využití Milánské klasifikace. U benigních nádorů (se zaměřením na pleomorfní adenom a Whartinův tumor) budou diskutovány nejnovější terapeutické doporučení. Dále bude diskutováno aktuální doporučení pro diagnostiku a léčbu zhoubných nádorů velkých slinných žláz a jeho implementace do běžné klinické praxe.
 

Chovanec M. (FNKV Praha)

Ménièrova choroba je idiopatické onemocnění vnitřního ucha s multifaktoriální etiologií v jehož patogenezi sehrává úlohu endolymfatický hydrops. Onemocnění má charakteristický klinický obraz v jehož popředí je epizodické vertigo periferního typu ≥ 20 min, fluktuující porucha sluchu, nízkofrekvenční tinnitus a pocit plnosti ucha v době ataky. Relativně recentně byla implementována nová klinická klasifikace onemocnění. Aktuální diagnostika se opírá o metody umožňující průkaz hydropsu (ECochG, frekvenční posun VEMP, WBT a 3T MRI). Současně lze konstatovat že jde o dobře léčitelné onemocnění, kdy však nerozumíme spontánní evoluci. Cílem instruktážního kurzu je poskytnout přehledné aktuální informace týkající epidemiologie, etiologie, diagnostiky a léčby tohoto onemocnění.
 

14.00–14.45

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

Cílem kurzu je podat základní přehled možných chyb (pochybení), ke kterým dochází ve zdravotnických zařízeních (ambulance a lůžková oddělení) a to se zaměřením na ORL odbornost.

Důraz je kladen na správnost dokumentace, která bývá podkladem pro hodnocení o správnosti či nesprávnosti postupů, které jsou předmětem posuzování. Autor vychází z vlastní dlouholeté ORL praxe a činnosti soudního znalce.

Součástí kurzu je i prezentace kazuistik, u kterých je poukázáno na skutečnosti, které byly či nebyly provedeny správně. Kurs je určen jak začínajícím tak i zkušeným lékařům a sestrám.
 

Vodička J., Slobodová J. (Pardubická nemocnice)

Mezi nejčastější příčiny poruch čichu patří sinonazální onemocnění, povirové (včetně onemocnění COVID) a poúrazové stavy. Kromě kvantitativních poruch (hyposmie a anosmie) se ORL lékaři nyní setkávají i s kvalitativními poruchami (především parosmií), které jsou typické pro povirovou etiologii.

Léčba poruch čichu se řídí dle jejich příčiny, úspěšná bývá především u sinonazálních onemocnění. Obecně se pak uplatňuje čichový trénink, medikamentózní léčba (především kortikoidy a nově biologická léčiva) a chirurgická (endoskopické endonazální výkony). U velké části pacientů pak může dojít k spontánní úpravě poruch čichu.

Důležitá jsou také opatření týkající se bezpečnosti konzumované stravy (pacient s anosmií nedetekuje zkaženou stravu) a zajištění detekce kouře v domácnosti.

Léčebná doporučení budou prezentována na kazuistikách.

Závěr: Instruktážní kurz provede posluchače správnou indikací léčby, popisem postupu a doporučením pro pacienty s poruchami čichu.
 

Koucký V., Novák Š., Košľabová E. (FN Motol Praha), Brož M. (FN Olomouc)

Zavedení hlasové protézy je již dlouhou dobu nejefektivnější možností rehabilitace hlasu u pacienta, který podstoupil totální laryngektomii. Za cenu malých rizik dává hlasová protéza největší šanci na obnovení řeči s výbornými akustickými parametry. Možnost využívat hlasovou protézu však rovněž znamená nutnost podstoupit invazivní zákrok v podobě vytvoření umělé tracheoesofageální píštěle a trvalá přítomnost umělého materiálu, vystaveného působení prostředí dýchacích a polykacích cest. V rámci kurzu budou představeny nejčastější komplikace spojené s užíváním hlasové protézy včetně jejich řešení, vycházející ze zkušeností největšího centra pro hlasovou protetiku v ČR. Velký prostor bude věnován problematice afonie u pacienta se zavedenou hlasovou protézou. Demonstrována bude jak praktická ukázka neinvazivní hlasové rehabilitace afonického pacienta, tak i aplikace myorelaxancií do svaloviny zrekonstruovaných polykacích cest.
 

Komplexný prehľad vývoja chirurgie stredného ucha od myringoplastiky, cez rekonštrukcie reťaze sluchových kostičiek po stapedoplastiku. Autor predkladá svoje skúsenosti z viac ako 10 000 operácii stredného ucha, vysvetľuje svoje postupy a rady pre dosiahnutie optimálnych výsledkov. Kurz obsahuje množstvo zrozumiteľných obrázkov a videí.
 

 

čtvrtek 1. 6. 2023

08.00–08.45

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

Kalitová P., Bouček J., Koucký V. (FN Motol Praha)

Jednostranná ztráta sluchu je vnímána pacienty velmi individuálně. Někteří pacienti nevnímají větší obtíže a nemají potřebu situaci řešit. Většinou je však ztráta schopnosti lokalizovat zdroj zvuku obtěžující a limitující při komunikaci v akusticky náročných situacích. Jednostranná ztráta sluchu může být řešena několika způsoby.

Systém CROS využívá klasické sluchadlo pro vzdušné vedení v kombinaci s CROS sluchadlem, které bezdrátově přenáší zvuky do sluchadla na zdravém uchu. Tento systém umožňuje současně řešit případnou ztrátu sluchu na slyšícím uchu. Další možností je využití procesorů pro kostní vedení. Využití kostního vedení a systém CROS pouze minimalizují ztrátu informací přicházejících z hluché stany, obnovit možnost percepce zvuků na ohluchlé straně dokáže pouze kochleární implantace.

Cílem kurzu je seznámení s indikačním postupem a výsledky rehabilitace sluchu u pacientů, kteří jsou v péči na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a FN v Motole.

Práce vznikla za podpory grantu AZV NV20-08-00311.
 

Kaňa M., Novák Š. (FN Motol Praha), Knížek Z. (Pardubická nemocnice)

Hereditární hemoragická teleangiektázie je autosomálně dominantně dědičné onemocnění s prevalencí 1–2 : 10 000. Jejím typickým projevem je recidivující epistaxe. Teleangiektázie a arteriovenozní malformace se ovšem mohou vyskytovat i v jiných orgánových systémech. Přestože se jedná o onemocnění s výrazným dopadem na kvalitu života, řada pacientů není správně diagnostikována nebo jim není poskytována náležitá péče. Management těchto pacientů je obtížný, vyžaduje mezioborovou spolupráci a i v současnosti skýtá řadu kontroverzí. Cílem instruktážního kurzu je zvýšit povědomí o tomto onemocnění, zdůraznit význam správného diagnostického i léčebného přístupu a diskutovat novinky na poli konzervativní i aktivní terapie (biologická léčba, chirurgické přístupy) této chronické obtížně řešitelné choroby.
 

Chirurgie příštítných tělísek má stoupající incidenci na všech pracovištích zabývající se léčbou onemocnění endokrinních orgánů v oblasti krku. Příčinou je výrazný vzestup incidence onemocnění příštítných tělísek a to zejména nádorů. Projevem onemocnění příštítných tělísek je velice často hyperparathyreóza. Chirurgický postup je závislý na patfyziologii příčiny hyperparathyreózy. Indikace operace je spojena nejen s přesnou diagnostikou etiopatogeneze onemocnění, ale také s anatomickou lokalizací patologie. Chirurgické postupy jsou v současnosti indikovány od minimálně invazivních postupů (MIVAPT,ROVAT), přes celou řadu zevních přístupů až po endoskopické operace. Nové postupy využívají asistence nových technologií (Orbeye). peroperační lokalizace patologické tkáně je ověřována mnoha postupy od využití autofluorescence, radioisotopů či USG. V současnosti je však standardem peroperační diagnostika efektu chirurgického zásahu v souladu s Miamskými kriterii PTH assay metodou.

Kurz zahrnuje přehled a porovnání možných výhod či náročnosti využívání jednotlivých metodik z pohledu zkušeností pracoviště a porovnání s vlastními výsledky.
 

Zeleník K., Komínek P. (FN Ostrava)

Stenózy hrtanu a průdušnice jsou spojeny s výrazným zhoršení kvality života z důvodu dechových obtíží a nezřídka i z důvodu nutnosti provedení tracheostomie. Příčiny vzniku stenóz jsou různorodé. Mohou být vrozené, vzniknout jako součást granulomatózy s polyangiitidou, velmi často však vznikají v důsledku intubačního poranění, nebo po provedené tracheostomii. Cílem instruktážního kurzu je podat přehled o možnostech léčby glotických, subglotických a tracheálních stenóz. Prezentovány budou jednotlivé endoskopické operace, jako discize (za využití laserů), laterofixace, parciální arytenoidekotmie, parciální chordektomie, dilatace. Kromě toho budou prezentovány i operace ze zevního přístupu, zejména krikotracheální resekce, resekce průdušnice s end-to-end anastomózou a laryngotracheální rekonstrukce (posterior split) s aplikací chrupavky z žebra. Podrobně, ale přitom prakticky budou probrány operační postupy, jejich úskalí a pooperační management pacientů.

Podpořeno MZ ČR – RVO – FNOs/2022.
 

17.15–18.00

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

Chrobok V., Dršata J., Školoudík L., Homoláč M. (FN Hradec Králové)

Postupně budou představena subjektivní a objektivní audiologická vyšetření, dále specifika vyšetření sluchu před, během a po kochleární implantaci. Hodnoceny budou metody pro screeningu sluchu novorozenců a dětí. Na kazuistikách budou demonstrovány praktické dovednosti, tipy a triky jednotlivých vyšetření.
 

Svobodová V., Balatková Z. (FN Motol Praha)

V první části kurzu bude definován farmakorezistentní pacient: u běžně podávaných léčiv představíme možnosti dávkovaní až po supramaximální dávky. Budou diskutovány důvody intolerance léčby a způsoby ovlivnění compliance. U části pacientů se ani přes maximální snahu o optimalizaci farmakoterapie nedaří dosáhnout kontroly nad onemocněním. V těchto případech je indikován jiný způsob léčby, a to intratympanální aplikace léčiv nebo chirurgická léčba.

Výhodou intratympanální aplikace je dosažení vyšších hladin léčiva ve vnitřním uchu a snížení rizika nežádoucích účinků spojených se systémovým podáním. Detailně budou probrány diagnostický algoritmus a terapeutická rozvaha před intratympanálním podáním. V případě neúspěchu metody je nutné zvažovat chirurgické řešení. Výkony lze rozdělit dle vlivu na vestibulární aparát na ablační a stabilizační.

Nefarmakologické postupy lze využít také v případě BPPV s kupulolitiázou, vestibulární paroxysmie, perilymfatické píštěle a dalších.

Cílem instruktážního kurzu je seznámit frekventanty s aktuálními možnostmi terapie, které mohou pacienta zbavit častých paroxymů a významně zlepšit kvalitu jeho života.
 

Gál B., Stupka I., Urbánková P., Hložek J. (FN u sv. Anny v Brně)

Oblast hlavy a krku je esteticky i funkčně velmi složitou lokalitou. Hlavním cílem rekonstrukční chirurgie je nejen snaha o zachování orofaciálních funkcí, ale rovněž dosažení přijatelného estetického vzhledu. Lalokové plastiky zaujímají pro řešení onkochirurgických defektů v oblasti hlavy a krku dominantní postavení. Autoři prezentují širokou škálu rekonstrukčních možností, přičemž se zaměřují na mikrovaskulární rekonstrukce defektů kompozitními volnými laloky. Současně představují pilotní zkušenosti s 3D technologií umožňující individuální předoperační plánování, exaktní provedení resekce čelisti, přípravu řezacích šablon, koncepčního modelu čelisti a na míru zhotovené rekonstrukční dlahy.
 

Kastner J. (ORL ambulance, Beroun a Plzeň), Kaňa R. (VFN Praha), Miletín J. (Perfectclinic, Praha)

Tři autoři, tři různé odborné zkušenosti, tři pohledy na funkční, rekonstrukční a estetickou chirurgii nosu. Společný zájem o optimální výsledek. Zajímají vás otázky typu zavřený/otevřený přístup? Perforace septa? Endoskopicky asistovaná septoplastika? Rekonstrukční techniky, štěpy, kde, kam, jak? Revizní operace? Složitý (psychicky) pacient? Ekonomický pohled?!

Primář Kaňa z ORL VFN se dlouhodobě věnuje estetické a rekonstrukční operativě nosu. Organizuje domácí i mezinárodní workshopy.

MUDr. Kufa, spolumajitel pracoviště plastické chirurgie a estetické medicíny Perfectclinic, neustále posunuje hranice své chirurgické erudice v nose, protože ví, že i z pohledu plastika platí Cottleho „As the septum goes, so goes the nose“.

MUDr. Kastner je ambulantním ORL lékařem z Berouna. Kromě ambulantní praxe se stále věnuje i operativě; mj. spolu s plastiky z Perfectclinic i septorinoplastikám.

Přijďte si poslechnout tři odborníky s rozdílným profesním zázemím, a přesto společným zájmem a snahou o dokonalý nos, kteří se snaží spolu s dalšími kolegy posunovat hranice moderní septorinoplastiky v ČR.
 

 

pátek 2. 6. 2023

08.30–09.15

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

Urbánková P. (FN u sv. Anny Brno), Michálek R., Gregová S. (Pardubická nemocnice)

Výskyt kožních degenerativních procesů vlivem stárnutí populace a měnících se klimatických podmínek s sebou nese i vyšší výskyt kožních tumorozních procesů s dominancí basocelulárních a spinocelulárních karcinomů. U predisponovaných jedinců se setkáváme i s výskytem lézí mnohočetných spektrem od solárních keratóz až po malignizované léze. Cílem kurzu je představit nejčastější typy epitelových tumorů, jejich makro- i mikroskopické charakteristiky a možnosti řešení s ohledem na histopatologický typ nádoru, lokalizaci, věk, celkový stav a kvalitu kožního krytu nemocného. Představeny budou možnosti chirurgického řešení defektů po excisi s ohledem na velikost defektu (přímá sutura, místní posuny, lalokové plastiky). Zdůrazněn bude nezbytný komplexní přístup k pacientům s kožními nádory s metastazujícím potenciálem s ohledem na předléčebný staging, adekvátně zvolenou modalitu léčby, rozsah chirurgického výkonu (vč. indikací k ošetření spádového lymfatického systému) a poléčebné sledování s cílem poukázat i na pozdní metastazování do lokoregionálních uzlin jako možný následek neúplného stagingu a chybějící poléčebné dispenzarizace.
 

Pokorný K., Školníková T., Bukvová M. (Pardubická nemocnice)

Po parciálních vertikálních laryngektomiích dochází ke zhoršení až ztrátě hlasu v důsledku operačních strukturálních změn hlasivky. Současně dochází k dyšnosti rozšířením rima glottidis resekčním výkonem. Po endoskopických výkonech je rozsah strukturálních změn často menší což usnadňuje pooperační ovlivnění kvality hlasu. Autoři prezentují jimi využívané postupy vedoucí ke zlepšení hlasu u pacientů po endoskopických chordektomiích – klinickým logopedem vedenou hlasovou rehabilitaci a lékařem prováděné tyroplastické výkony. Hlasovou rehabilitací pod vedením klinického logopeda se snažíme docílit zlepšení zvučnosti pacientova hlasu, při jejím nedostatečném efektu na dostatečný hlasový uzávěr jsou indikovány medializační techniky, ze kterých na pracovišti je využívána tyroplastika typ I. Chrapot způsobený narušeným vlněním hlasového vazu změnou stavby (chybění lamina propria) je léčbou neovlivnitelný. Součástí týmu je foniatr hodnotící efekt prováděné rehabilitace a spolurozhodující o dalším léčebném postupu u pacienta.
 

Ondrová M. (ORL ambulance, Brno), Příhodová I. (VFN Praha), Marinčák Vranková Z. (FN u sv. Anny v Brně)

Dětská spánková apnoe, jejíž prevalence je mezi 2. až 8. rokem věku udávána 1–5 %, je onemocnění, s jehož léčbou se ORL lékaři setkávají poměrně často. Bohužel se již málokdy zabývají i diagnostikou. Dětská spánková apnoe je nejlépe verifikována polysomnograficky, toto vyšetření však v podmínkách současných spánkových center v ČR není proveditelné u všech pacientů s podezřením na toto onemocnění. Jednodušší, méně senzitivní metody verifikace spánkové apnoe se v současné době téměř nevyužívají. Náplní kurzu je seznámit účastníky i s těmito dalšími metodami a možnostmi diagnostiky spánkové apnoe z pohledu dětského ORL lékaře, dětského neurologa a dětského ortodontisty a současně s možnostmi léčby dle typu spánkové apnoe.
 

Shrnutí diagnózy BPPV (benigní paroxysmální polohové vertigo), ukázka a praktické vyzkoušení / nácvik (účastníci na sobě navzájem) diagnostických a repozičních manévrů – Dix-Hallpike manévr, supine roll test, Epleyho manévr, Lempertův BBQ manévr, Gufoniho manévr, Sémontův manévr, manévr dle Yacovina.
 

 

Aktualizováno 17. 4. 2023.
Změna v programu vyhrazena.

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2023@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022–2023 GUARANT International spol. s r.o.